QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tên file: Copy-of-QUYET-DINH-ban-hanh-quy-che-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-dv-cbcc-vc-va-nguoi-lao-dong-nam-2021.pdf
Tải về